Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Gab­rie­la Gás­pá­ro­vá-Illé­šo­vá, Jozef Hobor, Mar­tin Kel­len­ber­ger, Bohuš Kbin­ský, Milan Lukáč, Vla­di­mír Pet­rík, Eva Ploc­ze­ko­vá, Ján Šilin­ger, Michal Šuda

Výsta­va sa kona­la pod záš­ti­tou prof Ing. Rober­ta Red­ham­me­ra PhD., rekto­ra STU v Bra­ti­sla­ve a doc. Ing. arch. Ľbi­ce Vit­ko­vej PhD., dekan­ky fakul­ty archi­tek­tú­ry STU

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá