Orga­ni­zers: Slo­ven­ská výtvar­ná únia, MK SR, Národ­né osve­to­vé cen­trum, Fond výtvar­ných ume­ní

Cura­tors: Dag­mar Srnen­ská, Roman Pope­lár

Venue: Dom ume­nia Bra­ti­sla­va

 

Awar­ded artists

GRAND PRIX: Mar­ko Bla­žo

THE SUVA PRIZE:    Ľubo­mír Pur­deš

THE SUVA PRIZE:    Jozef Sed­lák

SPECIAL AWARD:        Andrea Péz­man

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá