Kated­ra maľ­by — Fakul­ta výtvar­ných ume­ní, Aka­dé­mia ume­ní v Ban­skej Bys­tri­ci

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá