Artic­le on the web­pa­ge aktuality.sk, 26.4.2021

Koro­na­ví­rus: Rezort kul­tú­ry dá dotá­cie vyše 300 sub­jek­tom.

https://www.aktuality.sk/clanok/885379/koronavirus-rezort-kultury-da-dotacie-vyse-300-subjektom/


Artic­le on the web­pa­ge bratislava.sme.sk, 15.4.2021

Na obno­vu Umel­ky sa vyna­lo­ží vyše pol mili­ó­na eur.

https://bratislava.sme.sk/c/22638904/na-obnovu-umelky-sa-vynalozi-vyse-pol-miliona-eur.html


Artic­le on the web­pa­ge PRAVDA, 15.4.2021

Umel­ke pri­bud­ne mul­ti­funkč­ný pavi­lón, v záh­ra­de hudob­né pódium.

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/584562-obnova-umelky-moze-stat-viac-ako-pol-miliona-eur/


Artic­le in the news­pa­per SME V REGIÓNE, 1.3.2021

Umel­ka dosta­ne ref­reš. Iko­nic­kú budo­vu zmo­der­ni­zu­jú pries­to­ro­vo aj obsa­ho­vo.


Infor­ma­ti­on in the news­pa­per PRAVDA, feb­ru­ary 2021

Z umel­ky bude moder­né cen­trum.


Artic­le on the web­pa­ge Slo­vak Spec­ta­tor (SME), 19.2. 2021

Legen­da­ry Umel­ka gal­le­ry vill get new pavi­li­on and podium.

https://spectator.sme.sk/c/22601027/legendary-umelka-gallery-will-get-new-pavilion-and-podium.html#storm_gallery_178696


Artic­le on the web­pa­ge bratislava.sme.sk, 5.2. 2021

Umel­ka sa má zme­niť na moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty.

https://bratislava.sme.sk/c/22590640/umelka-sa-ma-zmenit-na-moderne-centrum-umenia-a-komunity.html