Dňa 29.4.2024 sa kona­la záve­reč­ná kon­fe­ren­cia gran­to­vé­ho pro­jek­tu CLT01010 “UMELKA — cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty”.

Prog­ram začal tvo­ri­vý­mi diel­ňa­mi, works­ho­pom, na kto­rom sa zúčast­ni­la Mater­ská ško­la Koniar­ko­va 9 o 10:00 do 12:00, kde si deti moh­li vyskú­šať vyrá­ba­nie papie­ru špe­ciál­nou reštau­rá­tor­skou metó­dou s Mgr. art. Mar­ti­nou Šot­to­vou, ArtD. Pre deti bolo nachys­ta­né aj občerstve­nie a krát­ky prog­ram v novom mul­ti­funkč­nom pavi­ló­ne.

Od 13:00 do 15:00 pre­bie­ha­li tvo­ri­vé diel­ne pre nahlá­se­ných účast­ní­kov S Mgr. art. Mar­ti­nou Šot­to­vou, ArtD.

V dru­hej čas­ti prog­ra­mu, kto­rá zača­la o 16:30 boli prí­ho­vo­ry rôz­nych hos­tí, pre­zen­tá­cie, roz­ho­vo­ry a odha­le­nie novej pub­li­ká­cie od Akad. mal. Pav­la Krá­ľa, býva­lé­ho pred­se­du SVÚ, teraj­šie­ho prvé­ho pod­pred­se­du: Roky s Umel­kou — Ume­nie a spo­loč­nosť: úspe­chy i zly­ha­nia. V pub­li­ká­cii pred­sta­vu­je nie­len prí­beh Umel­ky ako takej, ale aj celý prie­beh gran­to­vé­ho pro­jek­tu CLT01010.

Celú kon­fe­ren­ciu mode­ro­va­la p. Iva­na Ilgo­vá, kto­rej nesmier­ne ďaku­je­me za vytvo­re­nie skve­lej atmo­sfé­ry.

Hudob­ní hos­tia boli Peter Lipa a kape­la Panen­ko ská­ka­vá, kto­rí sa posta­ra­li o dob­rú nála­du počas a po skon­če­ní ofi­ciál­nej čas­ti kon­fe­ren­cie.

Krát­ky zostrih z kon­fe­ren­cie si vie­te pre­zrieť tu: https://www.youtube.com/shorts/mV6toLulFAs