Komi­sia sa obo­zná­mi­la s pro­jek­tom stav­by a vyko­na­la obhliad­ku sta­ve­nis­ka. Sta­veb­né prá­ce začnú opä­tov­ne pre­bie­hať v najb­liž­ších dňoch.