Kon­com aprí­la nav­ští­vi­li Umel­ku island­skí umel­ci Gud­na­dot­tir a Sigur­dur Unnar Bir­gis­son. Oba­ja umel­ci sú čle­no­via SÍM – Sam­bad Islen­skra Mynd­lis­tar­man­na (Island­skou aso­ciá­ci­ou výtvar­ných umel­cov) – náš­ho zahra­nič­né­ho par­tne­ra v pro­jek­te „UMELKA – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty“. Úče­lom tej­to kul­túr­nej výme­ny bola dvoj­týž­dňo­vá tvo­ri­vá rezi­den­cia, kto­rej výsle­dok bola výsta­va Pries­tor a Iden­ti­ta v novom mul­ti­funkč­nom pavi­ló­ne. Vo svo­jich die­lach sa auto­ri zaobe­ra­li LGBTI téma­ti­kou. Kurá­tor­kou výsta­vy bola Sza­bi­na Csiv­re­ová.

Výsta­va potrva­la o 25. 4. do 25. 5. 2024.

Kurá­tor­ský text

Výsta­va pred­sta­vu­je tvor­bu island­ských umel­cov, Vik­to­rie Guðna­dót­tir a Sigu­rður Unnar Bir­gis­so­na, kto­rí sa zame­ra­li na tema­ti­ku iden­ti­ty a pries­to­ru v súvis­los­ti s živo­tom ľudí hlá­sia­cich sa k LGBTI+ komu­ni­te. Ich tvor­ba zdô­raz­ňu­je nie­len samot­nú exis­ten­ciu, ale aj prí­tom­nosť LGBTI+ komu­ni­ty.

Vik­to­ría Guðna­dót­tir vo svo­jej tvor­be kom­bi­nu­je video, kres­bu a foto­gra­fiu. Fareb­né kres­by, kto­ré samé o sebe pred­sta­vu­jú geomet­ric­kú abs­trak­ciu, neod­ka­zu­jú­cu na roz­poz­na­tel­né javy náš­ho sve­ta, sa po vlo­že­ní do videí, kto­ré umel­ky­ňa nato­či­la, dostá­va­jú do nové­ho kon­tex­tu. Guðna­dót­tir nasní­ma­la nie­koľ­ko budov a sta­vieb v našom hlav­nom mes­te – medzi nimi pre­zi­dent­ský palác či par­la­ment – vza­la malú časť fasá­dy a pro­stred­níc­tvom kres­by ju oži­vi­la far­ba­mi typic­ký­mi pre sym­bo­ly LGBTI+ komu­ni­ty. Ide istým spô­so­bom o que­e­ri­fi­ká­ciu pries­to­ru – dokla­da­jú to aj jej ďal­šie foto­gra­fie rôz­nych kútov mes­ta, na kto­ré umel­ky­ňa digi­tál­ne dotvo­ri­la dúhy.

Stre­do­bo­dom pozor­nos­ti tvor­by Sigu­rður Unnar Bir­gis­so­na je člo­vek a jeho iden­ti­ta, pres­nej­šie ľudia z LGBTI+ komu­ni­ty a toho, ako vní­ma­jú život na Slo­ven­sku.

Bir­gis­son sa nie­koľ­ko rokov venu­je zho­to­vo­va­niu foto­gra­fií na dokla­dy. Prá­ve tu pra­me­ní jeho záu­jem o iden­ti­tu – kto sa môže skrý­vať za tvá­rou, kto­rú zachy­tá­va svo­jím objek­tí­vom? Kým je? Aký­mi hod­no­ta­mi sa v živo­te ria­di? Muži, kto­rých na foto­gra­fiách a pri­slú­cha­jú­cich maľ­bách Bir­gis­so­na vidieť, sú prí­kla­dom tej­to myš­lien­ky.

Mno­hí pri­chá­dza­jú po prvý­krát do sty­ku a LGBTI+ komu­ni­tou a stá­va­jú sa jej súčas­ťou až v nesko­rom obdo­bí svoj­ho živo­ta. Dôvo­dov, pre­čo sa to deje, je mno­ho. Čas­to je to ale prá­ve nie prí­liš pria­teľ­ské pro­stre­die, kto­ré spo­loč­nosť vytvá­ra.

Tvor­ba oboch umel­cov vyvo­lá­va a kla­die otáz­ky, kto­ré si už mož­no mno­ho ľudí z LGBTI+ komu­ni­ty žijú­cich na Slo­ven­sku polo­ži­lo: „Je toto bez­peč­né mies­to? Môžem sa tu cítiť v bez­pe­čí aj ja?“. A čo mož­no uro­biť pre to, aby ľudia vo svo­jej sta­ro­be, pri pohla­de na život kto­rý žili, nemu­se­li cítiť žiaľ za spo­mien­ka­mi, kto­ré by si tak veľ­mi pria­li, no kto­ré nikdy nebu­dú vlast­niť? Sú to otáz­ky, kto­ré sú aktu­ál­ne pre­dov­šet­kým s ohľa­dom na poli­tic­kú a spo­lo­čen­skú situ­áciu, kto­rá v našej kra­ji­ne aktu­ál­ne pre­vlá­da.

Foto­gra­fie z ver­ni­sá­že výsta­vy