Správ­ca prog­ra­mu schvá­lil dňa 7.12.2021 tre­tiu prie­bež­nú sprá­vu o pro­jek­te PSP 3.

V rám­ci ove­re­nia bolo zis­te­né, že nevzni­kol nárok na vypla­te­nie ďal­šej prie­bež­nej plat­by.

Schvá­le­ná suma zúč­to­va­nia cel­ko­vých opráv­ne­ných nákla­dov v PSP 3 je vo výš­ke 13641,44 Eur, schvá­le­ná suma zúč­to­va­nia pro­jek­to­vé­ho gran­tu je vo výš­ke 12277,30 Eur.