Sta­veb­né prá­ce na novom výstav­nom pavi­ló­ne pokra­ču­jú, fir­ma INGSTAV aktu­ál­ne rea­li­zu­je zákla­dy.