Vo štvr­tok 18. Aprí­la o 16:30 sa kona­la dis­ku­sia “Sme mat­ky umel­ky­ne.” Dis­ku­sia bola zame­ra­ná na ženy pra­cu­jú­ce v kre­a­tív­nom prie­mys­le, kto­ré roz­ví­ja­jú svo­je ume­nie aj pop­ri sta­rost­li­vos­ti o deti.

Náj­de­nie rov­no­vá­hy medzi kari­é­rou a mater­stvom je jed­na z tém, s kto­rou sa ženy stre­tá­va­jú vo svo­jej kari­é­re. Ako sa k nej sta­va­jú umel­ky­ne? Pre­to sme do Umel­ky pozva­li ženy aktív­ne pôso­bia­ce v rôz­nych odvet­viach ume­nia, kto­ré buď pre­ži­li, ale­bo momen­tál­ne pre­ží­va­jú túto situ­áciu, aby sa s nami pode­li­li o svo­je skú­se­nos­ti a pohľa­dy. V dis­ku­sii sa nám pred­sta­via mód­na návrhár­ka Kata­rí­na Vav­ro­vá, violon­če­lis­t­ka a člen­ka orches­tra Slo­ven­skej fil­har­mó­nie Kris­ti­na Lup­tá­či­ko­vá a sce­ná­ris­t­ka a spi­so­va­teľ­ka Len­ka Tome­šo­vá.

Súčas­ťou prog­ra­mu je mód­na pre­hliad­ka a hudob­né vystú­pe­nie.

Mode­rá­tor­kou dis­ku­sie je Vanes­sa Ďuro­vi­čo­vá.

O dis­ku­tu­jú­cich:

Kata­ri­na Vav­ro­va Desig­ner : Slo­ven­ská dizaj­nér­ka, kto­rá svo­je vní­ma­nie krá­sy vyjad­ru­je vo sve­te módy a dizaj­nu. Kata­rí­ni­ne návrhy zane­cha­li nezma­za­teľ­nú sto­pu v mód­nom prie­mys­le. Jej mode­ly nosia celeb­ri­ty a umel­ci a zdo­bia obál­ky časo­pi­sov. Pra­cu­je v oblas­ti mód s rôz­ny­mi verej­ný­mi inšti­tú­cia­mi. Záro­veň pra­cu­je na vlast­ných pro­jek­toch, kde navrhu­je vlast­né šper­ky a ode­vy.

Kris­tí­na Lup­tá­či­ko­vá: Štu­do­va­la hru na violon­če­le na kon­zer­va­tó­riu a na VŠMU v Bra­ti­sla­ve. V roku 2003 sa sta­la člen­kou violon­če­lo­vej sku­pi­ny orches­tra Slo­ven­skej fil­har­mó­nie. Okrem toho pôso­bí v slá­či­ko­vom kvar­te­te VIVAQUARTET a venu­je sa komor­nej hud­be v ďal­ších zosku­pe­niach. Pra­vi­del­ne účin­ku­je na domá­cich i zahra­nič­ných pódiách a fes­ti­va­loch.

Len­ka Tome­šo­vá: Vo svo­jej kari­é­re sa venu­je písa­niu sce­ná­rov relá­cií, seriá­lov a fil­mov pre deti a mlá­dež. Jej tvor­bu pozna­jú det­skí divá­ci naj­mä z obra­zo­viek RTVS a mož­no ju zara­diť aj do kate­gó­rie nefor­mál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Záro­veň je autor­kou mno­hých bás­ní, roz­prá­vok a tex­tov pes­ni­čiek. Za svo­ju tvor­bu zís­ka­la nie­koľ­ko oce­ne­ní. Je autor­kou Det­skej kni­hy roka 2022 — SPIEVANKOVO.

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“