Od 22. feb­ru­ára do 3. mar­ca 2024 sme Vám pred­sta­vi­li kolek­tív­nu výsta­vu Slo­ven­sko-maďar­ských suse­dov, pia­tich výtvar­ných umel­cov — čle­nov Spol­ku maďar­ských tvo­ri­vých Umel­cov na Slo­ven­sku MAMSZE: Éva May­er, Ani­kó Kovács Cson­ga, Beáta Méry, Már­ta M. Kiss a Áron Zsolt Majo­ros. Skrz svo­ju tvor­bu Vás pozva­li obja­viť krá­su a potre­bu ticha.

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

Ako sprie­vod­né podu­ja­tie k tej­to výsta­ve Slo­ven­sko-maďar­ských suse­dov bol rea­li­zo­va­ný kon­cert mla­dej Slo­ven­sko-maďar­skej hudob­níč­ky Ade­ly Mede, kto­rá sa venu­je expe­ri­men­tál­nej hud­be.