Par­tne­rom SVÚ v pro­jek­te “UMELKA — moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty” je nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia SÍM — Sam­band Islen­skra Mynd­lis­tar­man­na — Ils­nad­ská aso­ciá­cia výtvar­ných umel­cov (zalo­že­ná v roku 1982) so síd­lom v Reyk­ja­ví­ku, kto­rá je dlho­roč­ným “kole­gom” SVÚ v rám­ci Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art, naj­väč­šej európ­skej orga­ni­zá­cie pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov.

Od roku 2002 orga­ni­zu­je pra­vi­del­ný rezi­denč­ný prog­ram SIM Resi­den­cy, kto­rý začal pre­náj­mom malé­ho ate­li­é­ru v cen­tre Reyk­ja­ví­ku, v súčas­nos­ti hos­tí viac než 150 umel­cov z celé­ho sve­ta roč­ne.

SÍM síd­li na troch mies­tach: na Haf­nars­tra­e­ti, kde sa nachá­dza galé­ria SÍM, kan­ce­lá­ria a pen­zi­ón, pre­vádz­ku­je dva rezi­denč­né apart­má­ny v Sel­ja­ve­gur, kto­rý je vzdia­le­ný 10 minút chô­dze od cen­tra mes­ta a Kor­púlfss­ta­ðir, kto­rý sa nachá­dza na okra­ji Reyk­ja­ví­ku. Rezi­den­cie sú otvo­re­né pre výtvar­ných umel­cov, kurá­to­rov, spi­so­va­te­ľov, výskum­ní­kov a pra­cov­ní­kov v kul­túr­nom a kre­a­tív­nom prie­mys­le. 

SVÚ a SÍM pri­pra­vu­jú pre rok 2022  a 2023 výmen­ný tvo­ri­vý pobyt pre slo­ven­ských a island­ských výtvar­ní­kov, o pod­rob­nos­tiach bude­me infor­mo­vať.

V súčas­nos­ti je pre výtvar­ní­kov otvo­re­ná rezi­denč­ná výzva na obdo­bie júl — decem­ber 2022, žia­dos­ti je mož­né  podá­vať tu:

https://www.sim-residency.info/apply