Onli­ne kon­fe­ren­cia – UMELKA moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty

 

Dňa 5. feb­ru­ára 2021 o 17:00 sa pri prí­le­ži­tos­ti začiat­ku imple­men­tá­cie pro­jek­tu UMELKA – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty,

kto­rý je pod­po­re­ný z gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v prog­ra­me Kul­tú­ra, usku­toč­ni­la otvá­ra­cia onli­ne kon­fe­ren­cia s boha­tým prog­ra­mom.

 

Video záznam celé­ho prie­be­hu kon­fe­ren­cie v slo­ven­skom a anglic­kom jazy­ku:
https://www.youtube.com/watch?v=WQV0_XFc4Rc

Zostrih video­záz­na­mu v slo­ven­skom jazy­ku a s titul­ka­mi:
https://www.youtube.com/watch?v=imDg-6Cv9yE

 

Pri­kla­dá­me aj tla­čo­vú sprá­vu k pred­sta­ve­niu pro­jek­tu:

TS UMELKA moder­ne cen­trum ume­nia a komu­ni­ty