Report z tre­tej kul­túr­nej výme­ny v Reyk­ja­ví­ku (20. 3. – 24. 3. 2024)

V dňoch 20. až 24. mar­ca 2024 sme absol­vo­va­li slu­žob­nú ces­tu na Island, v rám­ci kto­rej sme absol­vo­va­li stret­nu­tia s naši­mi par­tner­mi v pro­jek­te „UMELKA ‑cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty“ – s repre­zen­ta­mi SÍM – Sam­bad Islen­skra Mynd­lis­tar­man­na, Island­skou aso­ciá­ci­ou výtvar­ných umel­cov so síd­lom v Reyk­ja­ví­ku. Dele­gá­cia Slo­ven­skej výtvar­nej únie, zlo­že­ná z pred­sed­níč­ky SVÚ Tere­zy Tome­šo­vej, mar­ke­tin­go­vej mana­žér­ky Ani­ty Szil­vo­vej, kul­túr­nej mana­žér­ky Kata­rí­ny Žáko­vej a tech­ni­ka Galé­rie Umel­ka Roma­na Knap­pa, bola srdeč­nej pri­ja­tá a účin­ne spo­lu­pra­co­va­la s naši­mi island­ský­mi par­tner­mi.

Hlav­ným cie­ľom tej­to výme­ny bolo zís­ka­nie infor­má­cií a mate­riá­lu na vytvo­re­nie infor­mač­né­ho videa pre čle­nov SVÚ. Chce­li sme detail­ne zdo­ku­men­to­vať fun­go­va­nie kul­túr­nych rezi­den­cií v SÍM, vrá­ta­ne ich typov, pod­mie­nok a pro­ce­su pri­hlá­se­nia. Ten­to pro­jekt by slú­žil ako uži­toč­ný zdroj infor­má­cií pre našich čle­nov, kto­rí by moh­li mať záu­jem o kul­túr­nu výme­nu.

Akti­vi­ty:

  • Zazna­me­ná­va­nie videa a doku­men­tá­cie. Mar­ke­tin­go­vá mana­žér­ka Ani­ta Szil­vo­vá v spo­lu­prá­ci s Roma­nom Knap­pom veno­va­li veľ­kú pozor­nosť vytvá­ra­ním video­do­ku­men­tá­cií kul­túr­nej výme­ny. Roman Knapp vytvá­ral dro­no­vé zábe­ry. Nav­ští­vi­li sme rôz­ne galé­rie a kul­túr­ne inšti­tú­cie v Reyk­ja­ví­ku a zachy­ti­li sme ich pro­stre­die, mož­nos­ti a špe­ci­fi­ká. Ten­to mate­riál nám násled­ne poslú­žil pri vytvá­ra­ní infor­mač­né­ho videa.
  • Vďa­ka člen­stvu SVÚ v Inter­na­ti­onal asso­cia­ti­on of art, náv­šte­vy galé­rií sme mali vďa­ka využi­tiu IAA kar­ty bez­plat­ne.
  • Usku­toč­ni­li sme roz­ho­vo­ry s tímom SÍM, aby sme zís­ka­li ďal­šie pod­rob­nos­ti ohľa­dom rezi­den­cie a tipy pre čle­nov SVÚ ako sa na rezi­den­ciu dostať. Kata­rí­na Žáko­vá vied­la roz­ho­vor s mana­žé­rom rezi­denč­né­ho cen­tra SÍM Mar­ty­na­som Pet­re­i­ki­som, kto­rý posky­tol uži­toč­né infor­má­cie pre náš pro­jekt.
  • Okrem doku­men­tá­cie prie­be­hu výme­ny, tech­nik Roman Knapp nado­bu­dol a vyme­nil si poznat­ky a skú­se­nos­ti ohľa­dom prob­le­ma­ti­ky inšta­lá­cií diel v his­to­ric­ky význam­ných budo­vách ako je v našom prí­pa­de Galé­ria Umel­ka (kto­rá o rok dovŕ­ši 100 roč­né jubi­le­um) a v prí­pa­de SÍM 200-roč­ná budo­va SÍM gal­le­ry.
  • Naša dele­gá­cia sa inten­zív­ne zapá­ja­la do dis­ku­sií o sprá­ve a pre­vádz­ke výtvar­ných únií a galé­rií, zís­ka­júc nové inšpi­rá­cie a nápa­dy, kto­ré by moh­li obo­ha­tiť našu orga­ni­zá­ciu a našu galé­riu.
  • Tere­za Tome­šo­vá, naša pred­sed­níč­ka, vied­la roko­va­nia s výkon­nou ria­di­teľ­kou SÍM Ingib­jorg Gunn­laugs­dot­tír o ďal­šej spo­lu­prá­ci medzi SVÚ a SÍM. Sme nad­še­ní z poten­ciá­lu tej­to spo­lu­prá­ce a plá­nu­je­me ďal­šie kro­ky na posil­ne­nie našich vzťa­hov a kul­túr­nej výme­ny medzi naši­mi kra­ji­na­mi.
  • Vzhľa­dom na výraz­ný časo­vý odstup od prvých roko­va­ní pred pod­pi­som doho­dy, a sme pova­žo­va­li my aj par­tner za nevy­hnut­né spo­lu veľ­mi cit­li­vo spo­lu v rám­ci kon­zul­tá­cií nasta­viť prie­beh rezi­denč­ný pobyt island­ských umel­cov u nás a pre­zen­tá­ciu nimi vytvo­re­ných diel.
  • Počas výme­ny sme mali mož­nosť nav­ští­viť rezi­denč­né cen­trum SÍM — Sel­ja­ve­gur a poroz­prá­va­li sme sa s umel­ca­mi na rezi­den­cii. Tak­tiež sme sa stret­li s umel­ca­mi, kto­rí sa zúčast­nia nasle­du­jú­cej kul­túr­nej výme­ny v Bra­ti­sla­ve v aprí­li. Ten­to kon­takt nám umož­nil pri­pra­viť sa na ich prí­chod a zais­tiť, že budú mať pod­po­ru a vhod­né pro­stre­die pre ich tvor­bu.

Záver:

Cel­ko­vo pova­žu­je­me túto slu­žob­nú ces­tu za veľ­mi úspeš­nú . Máme dosta­tok mate­riá­lu na vytvo­re­nie infor­mač­né­ho videa a sme pri­pra­ve­ní pokra­čo­vať v ďal­ších kro­koch toh­to pro­jek­tu.

Infor­mač­né videá:

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“