Na medzi­ná­rod­ný deň Rómov, 8.4.2024, v spo­lu­prá­ci s SSŠ Bie­la voda, Kež­ma­rok sme orga­ni­zo­va­li výsta­vu spo­je­nú s mód­nou pre­hliad­kou, na kto­rej nám nádej­ní mla­dí róm­ski štu­den­ti pred­vied­li tex­til­né výrob­ky, ruč­ne vyrá­ba­né drô­te­né šper­ky a dopl­n­ky. Počas celej pre­hliad­ky sme mali mož­nosť vidieť rôz­ne taneč­né a spe­vác­ke vystú­pe­nia. Výsta­va bola dopl­ne­ná o inte­rak­tív­nu pred­náš­ku k už pre­bie­ha­jú­cej výsta­ve Oma­ma: Ces­ta von z gene­rač­nej chu­do­by, kto­rá pre­bie­ha­la od 16:30.

Ško­la má v port­fó­liu akti­vít aj mód­nu tvor­bu – naj­mä pre kon­fek­ciu, ale štu­dent­ky pre­važ­ne z róm­skych rodín tvo­ria skve­lé veci aj pre kon­cep­tu­ál­nu modu. Sú pra­vi­del­ne oce­ňo­va­né na medzi­ná­rod­ných súťa­žiach, minu­lý rok dosta­li cenu na Bra­ti­slav­ských mód­nych dňoch a dosta­li aj cenu Slo­ven­skej výtvar­nej únie na súťaž­nej pre­hliad­ke MMM v Pre­šo­ve.

Po skon­če­ní mód­nej pre­hliad­ky sa hos­tia moh­li ponúk­nuť men­ším občerstve­ním a napl­no sa zabá­vať v spo­loč­nos­ti róm­skych taneč­ní­kov a hudob­ní­kov.

[metas­li­der id=9406 cssc­lass=“”]

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“