Repor­táž o Medzi­ná­rod­nom dni Rómov v Galé­rií Umel­ka, TV JOJ

Archív TV JOJ, 8. 4. 2024, od 2:15 min

https://www.noviny.sk/video/aa5c6234-bee1-4667–92f7-8be87827711a/medzinarodny-den-romov


Roz­ho­vor s pred­sed­ní­čou SVÚ o zme­nách v Galé­rii Umel­ka, TVBA

You­tu­be kanál TV Bra­ti­sla­va, 17.3.2023


Repor­táž o Medzi­ná­rod­nom sym­pó­ziu Stro­mo­ro­die, TVBA

You­tu­be kanál TV Bra­ti­sla­va, 7.9.2022


Repor­táž o výsta­ve Cool Nou­ve­au, TVBA

Repor­táž o výsta­ve 8. Bie­ná­le FORMA v Kraj­skej galé­rii v Pre­šo­ve
Roz­ho­vor s pred­se­dom SVU p. Krá­ľom, ria­di­te­ľom Kraj­skej galé­rie Pre­šov p. Dup­ka­lom, kurá­to­rom výsta­vy p. Daub­ra­vom

You­tu­be kanál Tele­ví­zie tv7, 12.11.2021

Roz­ho­vor s p. Krá­ľom o Galé­rii UMELKA a fes­ti­va­le Mesiac foto­gra­fie, Na okraj, TVR – Tele­ví­zia mest­skej čas­ti Ruži­nov, 12.11.2021

https://www.tvr.sk/tvprogram/na-okraj/na-okraj/2021–11-12–194000‑0

Repor­táž o výsta­ve Zla­té 60-te, 4.11.2021, Sprá­vy RTVS o 19:00, 34:35 min

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/294238

Repor­táž v Národ­nost­nom maga­zí­ne RTVS o výsta­ve Čes­ké maliar­stvo kla­si­ky a moder­ny, 8.11.2021, 4:40 min

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16958/295184#472

Repor­táž v relá­cii Kultúra.sk o výsta­ve Čes­ké maliar­stvo kla­si­ky a moder­ny, 30.10.2021, 18:10 min

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14625/293514#1294

Repor­táž z výsta­vy Rados­ti­na Doga­no­va — Feli­ci­tas (10:39 min), Národ­nost­ný magazín|Bulharský maga­zín, Dvoj­ka RTVS,                                              Pre­mi­é­ra v pon­de­lok 21.6.2021,  o 15:19 h., Reprí­za v uto­rok 22.06. 2021, 09:30 h.,

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16958/276893#661

Repor­táž RTVS o Covid situ­ácii pre kul­tú­ru, 26.4., 28:24 min

Covi­do­vé dotá­cie pre kul­tú­ru

Celý záznam v archí­ve SVÚ

Repor­táž RTVS – Sprá­vy o 19:00, 28.2.2021, 44:25

“Národ­nú kul­túr­nu pamiat­ku budú rekon­štru­ovať”

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/261764#2669

Celý záznam v archí­ve SVU

Roz­ho­vor: B. Jelen­čík, A.K.Kozárová

  

Repor­táž TA3 – Dob­ré sprá­vy, 12.2. 2021, od 6:30 min

“UMELKA dosta­ne nový pavi­lón”

https://www.ta3.com/clanok/1203020/dobre-spravy-z-12-februara.html

Celý záznam v archí­ve SVÚ

Roz­ho­vor: B. Jelen­čík, M. Bogár