[/bs_well]

Člá­nok na webe Bra­ti­slav­ských novin o výsta­ve Bra­ti­sla­va v hľa­dá­či­ku

https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/stare-mesto/70545-bratislava-v-hladaciku-v-umelke-sa-uskutocni-vystava-najkrajsich-fotografii-hlavneho-mesta-za-rok-2021

https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/stare-mesto/70630-vystava-bratislava-v-hladaciku-sa-prdlzuje-mozete-vidiet-aj-fotografie-z-posledneho-koncertu-milana-lasicu

 

Člá­nok na webe Taneč­ná scé­na  (5.10.2021)

Show your step 8 — spo­lu­prá­ca SVÚ a Taneč­nej scé­ny na pro­jek­te Tanec v galé­riách

https://tanecnascena.sk/blog/2021/10/05/show-your-step-8-je-v-tom-x-hodin-treningov-kym-zlozite-prvky-vyzeraju-na-tanecnikovi-lahko-a-esteticky-hovori-el-prcinho/

Člá­nok na webe Bra­ti­slav­ských novin o výsta­ve Čes­ké maliar­stvo kla­si­ky a moder­ny (18.10.2021)

Nezáj­de­te do galé­rie?

https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/stare-mesto/68418-nejdete-do-galerie-cesky-spolok-bratislava-pozyva-na-vernisaz-vystavy-maliarskej-moderny

Člá­nok v maga­zí­ne 50+ revue pre zre­lých čita­te­ľov (štvrť­roč­ník sep­tem­ber — novem­ber 2021)

Naša naj­star­šia galé­ria Umel­ka dosta­ne nový šat / Umel­ka slú­ži umel­com i verej­nos­ti


Člá­nok na webe aktuality.sk, 26.4.2021

Koro­na­ví­rus: Rezort kul­tú­ry dá dotá­cie vyše 300 sub­jek­tom.

https://www.aktuality.sk/clanok/885379/koronavirus-rezort-kultury-da-dotacie-vyse-300-subjektom/


Člá­nok na webe bratislava.sme.sk, 15.4.2021

Na obno­vu Umel­ky sa vyna­lo­ží vyše pol mili­ó­na eur.

https://bratislava.sme.sk/c/22638904/na-obnovu-umelky-sa-vynalozi-vyse-pol-miliona-eur.html


Člá­nok na webe PRAVDA, 15.4.2021

Umel­ke pri­bud­ne mul­ti­funkč­ný pavi­lón, v záh­ra­de hudob­né pódium.

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/584562-obnova-umelky-moze-stat-viac-ako-pol-miliona-eur/


Člá­nok v SME v regi­ó­ne, 1.3.2021

Umel­ka dosta­ne ref­reš. Iko­nic­kú budo­vu zmo­der­ni­zu­jú pries­to­ro­vo aj obsa­ho­vo.


Infor­má­cia v novi­nách PRAVDA, feb­ru­ár 2021

Z umel­ky bude moder­né cen­trum.


Člá­nok na webe Slo­vak Spec­ta­tor (SME), 19.2. 2021

Legen­da­ry Umel­ka gal­le­ry vill get new pavi­li­on and podium.

https://spectator.sme.sk/c/22601027/legendary-umelka-gallery-will-get-new-pavilion-and-podium.html#storm_gallery_178696


Člá­nok na webe bratislava.sme.sk, 5.2. 2021

Umel­ka sa má zme­niť na moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty.

https://bratislava.sme.sk/c/22590640/umelka-sa-ma-zmenit-na-moderne-centrum-umenia-a-komunity.html