Sprie­vod­ným prog­ra­mom k výsta­ve Iden­ti­ta a pries­tor bola dis­ku­sia s náv­štev­ník­mi ver­ni­sá­že výsta­vy, kto­rá sa kona­la 25. 4. Vysta­vu­jú­ci umel­ci Vik­to­ria Gud­na­dot­tir a Sigur­dur Unnar Bir­gis­son v dis­ku­sii porov­ná­va­li odliš­né skú­se­nos­ti a vní­ma­nie LGBTI komu­ni­ty na Slo­ven­sku a na Islan­de (tak­tiež v Holand­sku a Nemec­ku, kde umel­ci dlho­do­bo žijú a tvo­ria). Záznam z dis­ku­sie si môže­te pozrieť vo videu niž­šie.