29. janu­ára si v rám­ci pamät­né­ho dňa celý svet pri­po­me­nul tra­gic­ké uda­los­ti, nesmier­nu kru­tosť a utr­pe­nie, kto­ré si pre­ži­li obe­te holo­kaus­tu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. V Galé­rii Umel­ka sme pri tej­to prí­le­ži­tos­ti sprí­stup­ni­li výsta­vu Andre­ja Csil­la­ga: Koniec doby zla.

Výsta­va trvá do nede­le 11.2.2024

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“