Pavol Kráľ a Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá sa zúčast­ni­li zasad­nu­tia Výkon­né­ho výbo­ru IAA / AIAP a Regi­onál­ne­ho mee­tin­gu kra­jín Latin­skej a Stred­nej Ame­ri­ky v Por­to­ri­ku, kto­rý s ako­nal v dňoc 23. — 27.3.2018 v Múzeu moder­né­ho ume­nia v hlav­nom mes­te Por­to­ri­ka San Juan

Európ­sky model spo­lu­prá­ce výtvar­níc­kych orga­ni­zá­cií zdru­že­ných v IAA je pre kra­ji­ny toh­to regi­ó­nu nasle­do­va­nia hod­ným vzo­rom a opa­ko­va­ne dostá­va­me pod­ne­ty na orga­ni­zo­va­nie tré­nin­gov pre kul­túr­nych pro­fe­si­oná­lov z tých­to kra­jín, naj­mä v oblas­ti fun­drai­sin­gu, networ­kin­gu, orga­ni­zá­cie kon­fe­ren­cií, sym­pó­zií, výsku­mu a ana­lý­zy šta­tú­tu umel­ca, ako aj mož­ných rie­še­ní pre aktu­ál­ne prob­le­ma­tic­ké oblas­ti kul­túr­nej poli­ti­ky.

P. Kráľ v rám­ci stret­nu­tia vie­dol works­hop o prak­tic­kých otáz­kach spo­lu­prá­ce umel­cov v Euró­pe s náz­vom Coope­ra­ti­on of artists and art asso­cia­ti­ons in Slo­va­kia / Euro­pe / World: WHY, HOW, SUCCESSFUL STORIES and the OPPORTUNITIES gene­ra­ted by it. Andrea K. Kozá­ro­vá zase o výro­be, imple­men­tá­cii a pou­ží­va­ní pre­uka­zu IAA/AIAP. Slo­ven­ska výtvar­ná únia je už nie­koľ­ko rokov mies­tom, kde sa sústre­ďu­jú infor­má­cie týka­jú­ce sa pre­uka­zov IAA/AIAP, umož­ňu­jú­cich vďa­ka pod­po­re UNESCO (IAA/AIAP je par­tne­rom UNESCO) voľ­ný resp. zľav­ne­ný vstup do múzeí a galé­rií v mno­hých kra­ji­nách.

Prie­bež­ne aktu­ali­zu­je­me zoznam inšti­tú­cií, kto­ré pre­ukaz akcep­tu­jú a dis­tri­bu­uje­me ho výtvar­ní­kom, drži­te­ľom pre­uka­zov na celom sve­te. Naše know how výro­by a imple­men­tá­cie pre­uka­zov, vytvo­re­né ešte v roku 2012 a prie­bež­ne zdo­ko­na­ľo­va­né, pre­be­ra­jú mno­hé člen­ské kra­ji­ny a prí­ruč­ka Ako vyrá­bať, imple­men­to­vať a pou­ží­vať pre­ukaz je žia­da­ným doku­men­tom. Rov­na­ko vie­me zabez­pe­čiť aj tech­nic­ké nevy­hnut­nos­ti ako tlač pre­uka­zov a vali­dač­né znám­ky pre kra­ji­ny, kde buď nema­jú potreb­né záze­mie (Por­to­ri­ko) ale­bo naopak prí­liš vyso­ké nákla­dy
na samot­nú výro­bu (Fran­cúz­sko, Holand­sko). Dele­gá­ti z Latin­skej Ame­ri­ky sa zau­jí­ma­li naj­mä o prvú fázu zave­de­nia pre­uka­zov do obe­hu, a síce ich pro­pa­gá­ciu v galé­riách a múze­ách a argu­men­ty uži­toč­né pri vyjed­ná­va­ní o ich akcep­tá­cii.

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2018 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.