Pavol Kráľ a Andrea Kozá­ro­vá sa začiat­kom aprí­la zúčast­ni­li zasad­nu­tia Výkon­né­ho výbo­ru IAA AIAP v Parí­ži, v síd­le UNESCO, na kto­rom par­ti­ci­po­va­li dele­gá­ti zo Slo­ven­ska, Turec­ka, Švéd­ska, Por­to­ri­ka, Japon­ska, Fran­cúz­ska a Cyp­ru. Počas dvoj­dňo­vé­ho roko­va­nia pred­nie­sol P. Kráľ sprá­vu o akti­vi­tách regi­ó­nu Euró­pa a vyjad­ro­val sa k aktu­ál­nym otáz­kam fun­go­va­nia a budúc­nos­ti aso­ciá­cie (pri­jí­ma­nie nových čle­nov, koor­di­ná­cia  Sve­to­vé­ho dňa ume­nia, kan­ce­lá­ria IAA / AIAP v Parí­ži, roz­po­čet orga­ni­zá­cie, príp­ra­va kon­fe­ren­cie v Dub­li­ne, zme­na sta­nov — pri­jí­ma­nie indi­vi­du­ál­nych čle­nov a iné). Andrea Kozá­ro­vá pre­zen­to­va­la manu­ál Tra­vel­ling with IAA card a ško­li­la zahra­nič­ných kole­gov ohľa­dom pro­duk­cie, imple­men­tá­cie a pou­ží­va­nia kar­ty.