Pri prí­le­ži­tos­ti Sve­to­vé­ho dňa ume­nia zor­ga­ni­zo­val Výkon­ný výbor IAA Euro­pe a SVÚ ako síd­lo pre­zi­dent­ky IAA Euro­pe (kto­rou je do sep­tem­bra 2022 Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá), tre­tie vyda­nie onli­ne dis­ku­sie IAA Talks, vzhľa­dom na aktu­ál­nu situ­áciu v Euró­pe ten­to­krát zame­ra­né na posta­ve­nie umel­cov v ohro­ze­ní / na úte­ku.

Dis­ku­siu mode­ro­va­li A.K. Kozá­ro­vá a Hil­de Tor­dal (Nór­ska výtvar­ná únia), vystú­pi­li reč­ní­ci z rôz­nych kra­jín (Rakús­ko — ini­cia­tí­va Artists Help Ukrai­ne, Nór­sko — Inter­na­ti­onal Cities of Refu­ge Network, Švéd­sko — Swe­dish Artists Resi­den­cy Network, Ukra­ji­na — Národ­ná únia umel­cov Ukra­ji­ny a USA — Artists at Risk). V súvis­los­ti s voj­nou na Ukra­ji­ne dis­ku­to­va­li o kon­krét­nych ini­cia­tí­vach v rôz­nych kra­ji­nách a opat­re­niach pomo­ci umel­com — ute­čen­com a ohro­ze­ným umel­com bez ohľa­du na ich pôvod.

Dis­ku­sie sa zúčast­ni­lo viac ako 60 umel­cov a kul­túr­nych pra­cov­ní­kov z 29 kra­jín