Slo­ven­ská výtvar­ná únia v spo­lu­prá­ci s kul­túr­nym cen­trom UNESCO Ionel Per­lea v Slo­bo­zii a kurá­to­rom Danom Tru­icom nad­via­za­la na výsta­vu rumun­ské­ho výtvar­né­ho ume­nia v Bra­ti­sla­ve a zor­ga­ni­zo­va­la v dru­hej polo­vi­ci mar­ca výsta­vu 16 slo­ven­ských výtvar­ní­kov, účast­ní­kov Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2018. Kolek­cia diel pred­sta­vi­la slo­ven­skú maľ­bu, gra­fi­ku, plas­ti­ku, sochu a objekt, gene­rač­ne boli zastú­pe­ní auto­ri od absol­ven­tov po naj­star­šiu gene­rá­ciu.

Ver­ni­sáž sa usku­toč­ni­la 25.3.2019 o 17:00 za účas­ti ria­di­teľ­ky UNESCO cen­tra p. Cle­men­ti­ny Tudor, kurá­to­ra p. Dana Tru­icu, výsta­vu pred­sta­vi­la Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá, mana­žér­ka SVÚ a vicep­re­zi­dent­ka IAA Euro­pe.

Cez­hra­nič­né výstav­né spo­lu­prá­ce sa tešia medzi výtvar­ník­mi znač­nej popu­la­ri­te, na jed­nej stra­ne zís­ka­va slo­ven­ský divák mož­nosť vzhliad­nuť ume­nie z kra­jín, kto­ré by mož­no nikdy nenav­ští­vil, na dru­hej stra­ne taká­to spo­lu­prá­ca pred­sta­vu­je ide­ál­nu šan­cu ako „vyviezť“ slo­ven­ské ume­nie do zahra­ni­čia. Po skú­se­nos­tiach s výsta­va­mi v Čechách, Pobal­tí, Škan­di­ná­cii a na Bal­ká­ne tak pri­bud­lo na zoznam úspeš­ných výmen­ných výstav aj Rumun­sko.

Pre­zen­tá­cia súčas­né­ho slo­ven­ské­ho výtvar­né­ho ume­nia v zahra­nič­ných galé­riách a ambí­cia ponúk­nuť slo­ven­ské­mu náv­štev­ní­ko­vi čo naj­zau­jí­ma­vej­šie medzi­ná­rod­né výstav­né pro­jek­ty pat­ria k pri­ori­tám Slo­ven­skej výtvar­nej únie, aktív­nej nie­len na domá­cej pôde ale aj v medzi­ná­rod­ných ume­lec­kých aso­ciá­ciách (IAA Euro­pe, IAA/AIAP, IF CCD, ECCD)

Foto­do­ku­men­ta­cia