A.K.Kozárová sa po zvo­le­ní za Vicep­re­zi­dent­ku IAA Euro­pe 2 krát zúčast­ni­la zasad­nu­tia Výkon­né­ho výbo­ru IAA Euro­pe v ber­lín­skej kan­ce­lá­rii IAA Euro­pe (IGBK).

V prvom pol­ro­ku sa pra­cov­ná sku­pi­na veno­va­la spus­te­niu kam­pa­ne Exhi­bi­ti­on Remu­ne­ra­ti­on Right in Euro­pe (Prá­vo výtvar­ných umel­cov na odme­nu za výsta­vu), v dru­hom pol­ro­ku príp­ra­ve kon­fe­ren­cie na tému autor­ských práv a zbe­ru dát o aktu­ál­nej situ­ácii v európ­skych kra­ji­nách.

Mate­riá­ly ku kam­pa­ni:

Handout_Exhibition_Remuneration

Info_Exhibition_Remuneration_Campaign_IAA_Europe

Position_Paper_Exhibition_Remuneration_Pay_the_artist_now_IAA_Europe

Symposium_Documentation

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2019 pod­po­ril z verej­ných zdro­jov Fond na pod­po­ru ume­nia.

Autor loga: Hil­de Tor­dal, Nór­sko