Pavol Kráľ ako Vicep­re­zi­dent IAA/AIAP a  Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá ako Vicep­re­zi­dent­ka IAA Euro­pe sa v dňoch 2.–5. aprí­la 2019 zúčast­ni­li zasad­nu­tia Výkon­né­ho výbo­ru IAA/AIAP v turec­kom Istan­bu­le, spo­lu s kole­ga­mi z Turec­ka, Cyp­ru, Kos­ta­ri­ky, Mexi­ka a Por­to­ri­ka.

Hlav­ný­mi bod­mi agen­dy bolo:

*pri­jí­ma­nie nových čle­nov — akcep­to­va­né žia­dos­ti orga­ni­zá­cií zo Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých a Indie

*zara­de­nie Sve­to­vé­ho dňa ume­nia (15. apríl, deň naro­de­nia Leonar­da da Vin­ci) do ofi­ciál­ne­ho kalen­dá­ra UNESCO — SVÚ stá­la pri zro­de tra­dí­cie World Art Day v roku 2011 a od roku 2012 kaž­do­roč­ne orga­ni­zu­je pri tej­to prí­le­ži­tos­ti kul­túr­ne podu­ja­tia pre širo­kú verej­nosť

*príp­ra­va Ple­nár­ne­ho zhro­maž­de­nia celo­sve­to­vej orga­ni­zá­cie a príp­ra­va zmien v sta­no­vách IAA — s cie­ľom roz­ší­riť mož­nosť vstu­pu do orga­ni­zá­cie aj pre indi­vi­du­ál­nych výtvar­ní­kov z kra­jín, kde neexis­tu­jú / nefun­gu­jú ume­lec­kej aso­ciá­cie na národ­nej úrov­ni