Mana­žér­ka SVÚ a pre­zi­dent­ka IAA Euro­pe zastu­po­va­la IAA Euro­pe na onli­ne brains­tor­ming mee­tin­gu Voices of Cul­tu­re (štruk­tu­ro­va­ný dia­lóg medzi Európ­skou komi­si­ou a kul­túr­nym sek­to­rom) na tému

Sta­tus a pra­cov­né pod­mien­ky umel­cov a kul­túr­nych a kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov.

Podu­ja­tiu pred­chá­dza­lo vypra­co­va­nie ana­lý­zy situ­ácie z pohľa­du výtvar­né­ho ume­nia, kto­rý vypra­co­va­la A.K.Kozárová a Cons­tan­ze Brock­mann (IGBK, Nemec­ko).

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie aj v roku 202+ z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.