Milí pria­te­lia,

dovoľ­te, aby sme Vás infor­mo­va­li o ďal­šom úspe­chu Slo­ven­skej výtvar­nej únie v zahra­ni­čí.

Na Ple­nár­nom zasa­da­ní IAA Euro­pe bola mana­žér­ka SVÚ Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá, kan­di­dát slo­ven­skej dele­gá­cie, zvo­le­ná za Vicep­re­zi­dent­ku IAA Euro­pe, naj­väč­šej orga­ni­zá­cie pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov v Euró­pe. Keď­že z dôvo­du dlho­do­bej veľ­kej zaťa­že­nos­ti celé­ho tímu SVU odmiet­la ponu­ku kan­di­do­vať na pozí­ciu pre­zi­den­ta (a napriek sil­ným kan­di­dá­tom z nie­koľ­kých kra­jín — Fín­ska, Švéd­ska, Nór­ska, Švaj­čiar­ska, kto­rých mená v dis­ku­sii odzne­li) sa o inom ako slo­ven­skom kan­di­dá­to­vi váž­ne neuva­žo­va­lo, výsled­kom bol veľ­mi ústre­to­vý kom­pro­mis: súčas­ný Pre­zi­dent Wer­ner Schaub z Nemec­ka bude ešte rok vyko­ná­vať svo­ju fun­kciu s tým, že po roku by pozí­ciu Pre­zi­den­ta mala pre­vziať Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá, zatiaľ zvo­le­ná za Vicep­re­zi­dent­ku.

Počas najb­liž­šie­ho 3 roč­né­ho obdo­bia Offi­ce IAA Euro­pe a Slo­ven­ská výtvar­ná únia budú úzko spo­lu­pra­co­vať a podie­lať sa na plne­ní úloh IAA.

Výroč­nú sprá­vu čin­nos­ti SVÚ za rok 2018 (Nati­onal Report) si môže­te pozrieť tu:

Nati­onal report Slo­va­kia for GA 2018

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2018 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.