člá­nok je pre­vza­tý z webu MKSR (refe­rát sty­ku s média­mi MKSR

Slo­ven­sko má prvý­krát zastú­pe­nie v Medzi­vlád­nom výbo­re na ochra­nu a pod­po­ru roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov.

Minu­lý týž­deň sa v Parí­ži usku­toč­ni­la Kon­fe­ren­cia zmluv­ných strán Doho­vo­ru UNESCO o ochra­ne a pod­po­re roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov. Ide o pra­vi­del­né stret­nu­tie a toh­to roku bol jej hlav­nou témou obsah kul­túr­nej diver­zi­ty. Na kon­fe­ren­cii boli zvo­le­ní aj noví čle­no­via Medzi­vlád­ne­ho výbo­ru na ochra­nu a pod­po­ru roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov. Novým čle­nom toh­to výbo­ru sa stal aj pred­se­da Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu Pavol Kráľ. Ide o vôbec prvé zastú­pe­nie Slo­ven­ska v tom­to výbo­re.