Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá sa zúčast­ni­la ako dele­gát­ka Nati­onal Com­mit­tee Slo­va­kia a člen­ka Výkon­né­ho výbo­ru IAA Euro­pe sym­pó­zia Huma­ni­ty in Exi­le, kto­ré sa kona­lo 24. feb­ru­ára 2023 v Pera Muse­um v turec­kom Istan­bu­le. Podu­ja­tie zor­ga­ni­zo­va­la Medzi­ná­rod­ná výtvar­ná aso­ciá­cia Turec­ka, pred­sed­níc­ka orga­ni­zá­cia IAA / AIAP v rokoch 2015–2023.

Na dru­hý deň zastu­po­va­la Slo­ven­sko na 19. Ple­nár­nom zasad­nu­tí IAA / AIAP, kde kole­gom z celé­ho sve­ta pred­sta­vi­la novú pred­sed­níč­ku SVÚ Tere­zu Tome­šo­vú.