Fair Pay for Artists: Exhi­bi­ti­on Pay­ment Sym­po­sium sa usku­toč­ni­lo v pia­tok 24. sep­tem­bra 2021.

Spo­lu­or­ga­ni­zá­to­ri Inter­na­ti­onal Artists Asso­cia­ti­on Euro­pe (IAA Euro­pe), Artists’ Asso­cia­ti­on of Fin­land a a‑n The Artists Infor­ma­ti­on Com­pa­ny pozva­li pro­fe­si­oná­lov z oblas­ti vizu­ál­ne­ho ume­nia dis­ku­to­vať o mode­loch pla­tieb za výsta­vy.

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie aj v roku 2021 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.