Pavol Kráľ a Andrea K. Kozá­ro­vá sa zúčast­ni­li sym­pó­zia Prá­vo na finanč­nú kom­pen­zá­ciu za výsta­vu, kto­rá pri­nies­la prak­tic­ké infor­má­cie z ďal­ších kra­jín (12 európ­skych, Kana­da, USA, Aus­trá­lia), kto­ré nasle­do­va­li prí­klad Švéd­ska, kde už 10 rokov úspeš­ne uplat­ňu­jú sys­tém pod náz­vom MU Agre­e­ment. Našim cie­ľom je zave­de­nie obdob­né­ho sys­té­mu aj na Slo­ven­sku.

Počas celé­ho roka 2019 bude pre­bie­hať kam­paň k tej­to téme. Viac infor­má­cií čosko­ro.

Sumár prís­pev­kov zo sym­pó­zia si môže­te pozrieť tu:

MU agre­e­ment-pra­vo na odme­nu za vysta­vu

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2018 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.