Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá sa zúčast­ni­la ako dele­gát­ka Nati­onal Com­mit­tee Slo­va­kia a spo­lu­or­ga­ni­zá­tor­ka ( pre­zi­dent­ka IAA Euro­pe) sym­pó­zia Buil­ding Artists Futu­res – Strengt­he­ning Soli­da­ri­ty, kto­ré sa kona­lo 22. sep­tem­bra 2022 v kniž­ni­ci Oodi v Hel­sin­kách.

Sym­pó­zium, na kto­rom spo­lu­pra­co­va­li Fín­ska aso­ciá­cia umel­cov, IAA Euro­pe a a‑n The Artists Infor­ma­ti­on Com­pa­ny (UK), pri­ví­ta­lo vizu­ál­nych umel­cov, kurá­to­rov a kul­túr­ne orga­ni­zá­cie z celej Euró­py, aby sa pode­li­li o spô­so­by pod­po­ry umel­cov hľa­da­jú­cich úto­čis­ko. Téma sym­pó­zia bola zvo­le­ná v rám­ci soli­da­ri­ty s Ukra­jin­skou výtvar­nou úni­ou a ref­lek­to­va­la aktu­ál­nu situ­áciu výtvar­ných umel­cov na Ukra­ji­ne, ako aj tých, kto­rí kra­ji­nu kvô­li voj­ne opus­ti­li.

Buil­ding Artists’ Futu­res si klád­lo otáz­ky, pre­čo je tvor­ba a vysta­vo­va­nie ume­nia v časoch voj­ny dôle­ži­tá, a skú­ma­lo, čo môže IAA Euro­pe a šir­šia medzi­ná­rod­ná ume­lec­ká komu­ni­ta uro­biť pre vytvo­re­nie udr­ža­teľ­ných pod­por­ných sie­tí. Reč­ní­ci sa pode­li­li o svo­je skú­se­nos­ti s prog­ra­ma­mi zame­ra­ný­mi na pod­po­ru umel­cov v ohro­ze­ní a ponúk­li svo­je názo­ry na to, ako pre­hĺbiť zastú­pe­nie ukra­jin­ských umel­cov, ume­lec­kých diel a kul­túr­nych podu­ja­tí, kto­ré robia z Ukra­ji­ny dôle­ži­tú súčasť Euró­py.

A.K. Kozá­ro­vá spo­lu s kole­gy­ňou Egle Bog­da­nie­ne pri­pra­vi­li pre­zen­tá­ciu Muses are not silent.

Na dru­hý deň, 23.9. sa A.K. Kozá­ro­vá zúčast­ni­la 16. Ple­nár­ne­ho zasad­nu­tia IAA Euro­pe v Uniarts Hel­sin­ki, na kto­rom ukon­či­la svo­je troj­roč­né pôso­be­nie na pozí­cii pre­zi­dent­ky IAA Euro­pe a na ďal­šie obdo­bie (do roku 2025) úspeš­ne kan­di­do­va­la do Výkon­né­ho výbo­ru orga­ni­zá­cie.

Dňa 24.9. absol­vo­va­la spo­lu so zahra­nič­ný­mi kole­ga­mi náv­šte­vu múzeí súčas­né­ho ume­nia (Kias­ma, HAM) a stret­nu­tia s gale­ris­ta­mi z galé­rií súčas­né­ho ume­nia  (Gal­le­ry Sculp­tor, Gal­le­ria G, TM Gal­le­ry, Gal­le­ria Hyp­po­ly­te, Cab­le Fac­to­ry)

Mezi­ná­rod­né akti­vi­ty SVÚ v roku 2022 a účasť na sym­pó­ziu v Hel­sin­kách z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.