Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá sa zúčast­ni­la ako dele­gát­ka Nati­onal Com­mit­tee Slo­va­kia a člen­ka Výkon­né­ho výbo­ru IAA Euro­pe sym­pó­zia Art and Robots, kto­ré sa kona­lo 18. októb­ra 2023 v kul­túr­nom cen­tre Ilja M. Kola­rac v srb­skom Beleh­ra­de.

Sym­pó­zium ARTS & ROBOTS: Budúc­nosť prá­ce umel­cov v kon­tex­te súčas­né­ho tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­ja zor­ga­ni­zo­va­la Aso­ciá­cia výtvar­ných umel­cov Srb­ska (ULUS) v spo­lu­prá­ci s brit­skou a‑n The Artist Infor­ma­ti­on Com­pa­ny.

Na dru­hý deň zastu­po­va­la Slo­ven­skú vytvar­nú úniu na 17. Ple­nár­nom zasad­nu­tí IAA Euro­pe, kde okrem iných tém pod­po­ri­la zacho­va­nie síd­la ULUS — pavi­ló­nu Cvi­je­ta Zuzo­ric, pre kul­túr­ne úče­ly.

Na tom­to podu­ja­tí A.K. Kozá­ro­vá ukon­či­la svo­je desať­roč­né pôso­be­nie v rám­ci IAA Euro­pe.