Vydá­va­nie a pro­lon­gá­ciu pre­uka­zov IAA / AIAP a medzi­ná­rod­né akti­vi­ty SVÚ

z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.

Slo­ven­ská výtvar­ná únia je ako jedi­ná orga­ni­zá­cia na Slo­ven­sku opráv­ne­ná vydá­vať medzi­ná­rod­né pre­uka­zy pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov IAA/AIAP, kto­ré sú plat­né na celom sve­te vo verej­ných a štát­nych galé­riách a umož­ňu­jú jeho drži­te­ľo­vi vstup spra­vid­la zdar­ma (napr. v Parí­ži Louv­re, Musée d´Orsay, Oran­ge­ria atď) ale­bo so zľa­vou (napr. Cen­tre Pompi­dou) — vstup však nie je práv­ne vymá­ha­teľ­ný. V súčas­nos­ti sa roz­bie­ha v mno­hých kra­ji­nách kam­paň za roz­ší­re­nie počtu galé­rii, kto­ré ho akcep­tu­jú.

Pre­ukaz vo for­me PVC kar­ty (veľ­kosť kre­dit­ných pla­tob­ných kariet) môžu zís­kať čle­no­via i nečle­no­via SVÚ, pri­čom pre čle­nov slú­ži aj ako pre­ukaz SVÚ. Pre nečle­nov SVÚ je vydá­va­ný za popla­tok 10,-EUR, čle­no­via SVÚ majú nárok pre­ukaz po zapla­te­ní člen­ské­ho. Pre­dĺže­nie plat­nos­ti pre­uka­zu na jeden kalen­dár­ny rok je za popla­tok 10,- EUR. Pri vyda­ní dup­li­ká­tu (napr. stra­ta pre­uka­zu) je účto­va­ný mani­pu­lač­ný popla­tok 10,-EUR.

Pre vyda­nie pre­uka

zu je nevy­hnut­né zaslať vypl­ne­né tla­či­vo poštou ale­bo emai­lom. Pred­po­kla­da­ná doba vyda­nia je maxi­mál­ne jeden týž­deň od doru­če­nia úda­jov (v urgent­nom prí­pa­de po doho­de na tel. č. 0917 405 492 mož­né aj skôr). Pre­ukaz je mož­né pre­vziať si osob­ne v kan­ce­lá­rii SVÚ, prí­pad­ne si ho dať poslať dopo­ru­če­ne poštou za mani­pu­lač­ný popla­tok 3,-EUR (pla­tí vše­obec­ne).

Ak máte záu­jem požia­dať o vyda­nie pre­uka­zu, vypl­ň­te pro­sím nasle­du­jú­ce úda­je a doruč­te ich spo­lu s foto­gra­fi­ou a pod­pi­som (ooje v digi­tál­nej podo­be) na adre­su SVÚ.  Bez tých­to pod­kla­dov pre­ukaz nemô­že byť vyda­ný.

Tla­ci­vo IAA pre­ukaz

Pro­lon­gá­cia pre­uka­zu je mož­ná na počka­nie v kan­ce­lá­rii SVÚ počas úrad­ných hodín.