Museo de Arte Con­tem­po­rá­neo, A Coru­ña, Špa­niel­sko, 20. apríl 2017

Posta­ve­niu umel­cov v Euró­pe, porov­na­niu situ­ácie v rôz­nych kra­ji­nách a mož­nos­tiam medzi­ná­rod­nej spo­lu­prá­ce umel­cov bola veno­va­ná kon­fe­ren­cia v Múzeu súčas­né­ho ume­nia v mes­te A Coru­ña v Špa­niel­sku. Pozva­ní boli lek­to­ri zo Slo­ven­ska, Švaj­čiar­ska, Fran­cúz­ska a Írska.

Podu­ja­tie otvo­ril svo­ju pred­náš­kou P.Kráľ zo Slo­ven­ska. Veno­val sa téme Spo­lu­prá­ca umel­cov a ume­lec­kých aso­ciá­cii v Euró­pe: pre­čo / ako / úspeš­né prí­be­hy a prí­le­ži­tos­ti, kto­ré spo­lu­prá­ca gene­ru­je (Pano­ra­ma of Euro­pe­an asso­cia­ti­ons, Coope­ra­ti­on of artists and art asso­cia­ti­ons in Euro­pe: WHY / HOW / SUCCESFUL STORIES / the OPPORTUNITIES gene­ra­ted by it).

V záve­reč­nej čas­ti v rám­ci pane­lo­vej dis­ku­sie dosta­li prí­tom­ní pries­tor na otáz­ky, adre­so­va­né zahra­nič­ným lek­to­rom.