Doho­vor UNESCO o ochra­ne a pod­po­re roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov bol schvá­le­ný pomer­ne nedáv­no — v roku
2005, pat­rí však k naj­ra­ti­fi­ko­va­nej­ším doho­vo­rom UNESCO. V súčas­nos­ti je práv­ne záväz­ný pre 145 zmluv­ných strán, sig­na­tá­rov Doho­vo­ru (rati­fi­ko­va­lo ho 144 kra­jín a EÚ).

Výzvou zostá­va spro­pa­go­va­nie pod­sta­ty Doho­vo­ru: vo verej­nos­ti je napriek svoj­mu význa­mu veľ­mi málo zná­my, či skôr v pod­sta­te nezná­my. Len málo­kto tuší, aký má zmy­sel a aký je jeho kon­krét­ny prí­nos.
Nie­čo sa nepo­chyb­ne uro­bi­lo (prís­pev­kom bola i medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia Slo­ven­sko a kul­túr­na diver­zi­ta v Galé­rii
UMELKA 23. novem­bra 2016), ale potreb­né je otvo­re­nie šir­šej dis­ku­sie so zapo­je­ním odbor­ní­kov, v podo­be zro­zu­mi­teľ­nej pre verej­nosť. Nie je to mys­li­teľ­né bez zapo­je­nia médií, napr. verej­no­práv­nej RTVS.

Prís­pev­kom do dis­ku­sie o pod­sta­te Doho­vo­ru UNESCO o ochra­ne a pod­po­re roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov sú
i nasle­du­jú­ce riad­ky, dopl­ne­né výbe­rom nie­kto­rých súvi­sia­cich doku­men­tov tak v slo­ven­či­ne, ako i v pôvod­nej anglic­kej ver­zii.

Slo­ven­sko a Doho­vor UNESCO o kul­túr­nej diver­zi­te — 2017