Pavol Kráľ sa 3. až 6. júna 2019 zúčast­nil v Parí­ži zasa­da­nie Vede­nia IFCCD (Medzi­ná­rod­ná fede­rá­cia koalí­cií pre kul­túr­nu diver­zi­tu), fóra Civil Socie­ty Forum v cen­trá­le UNESCO, ver­ni­sá­že Art Camp Andor­ra (za účas­ti gen. tajom­níč­ky UNESCO, pred­sta­vi­la výber diel 30 umel­cov z 30 kra­jín) a zasa­da­nia Medzi­vlád­ne­ho výbo­ru UNESCO. Pop­ri uve­de­ných ofi­ciál­nych podu­ja­tiach čas využil aj na nie­koľ­ko­ho­di­no­vé pra­cov­né stret­nu­tie na veľ­vys­la­nec­tve SR pri UNESCO.

Pop­ri aktív­nej účas­ti na medzi­ná­rod­ných podu­ja­tiach sa prie­bež­ne počas celé­ho roka  venu­je­me komu­ni­ká­cii a kon­zul­tá­ciám s vede­ním a člen­mi ECCD a IFCCD, posky­to­va­niu infor­má­cií čle­nom SKKD, využí­va­niu medzi­ná­rod­ných skú­se­nos­tí pri prá­ci v porad­ných orgá­noch MK, vlá­dy SR a iných orga­ni­zá­cií a inšti­tú­cii, príp­ra­ve ana­lýz a legis­la­tív­nych návrhov.

Prie­bež­né výsled­ky:

1/ V augus­te 2019 bol pred­lo­že­ný do Národ­nej rady SR sta­veb­ný zákon, kto­ré­ho súčas­ťou je ochra­na exis­tu­jú­cich ume­lec­kých diel a sta­no­ve­nie  povin­né­ho per­cen­ta z roz­poč­tu na ume­lec­ké die­la vo verej­ných budo­vách.

2/ V augus­te 1919 bola prvý krát zvo­la­ná Dočas­ná pra­cov­ná sku­pi­na k rie­še­niu návrhu SKKD, aby výdav­ky na nákup ume­lec­kých diel moh­li byť zapo­čí­ta­né na zní­že­nie daňo­vé­ho zákla­du. Pred­se­da Gré­mia SKKD Pavol Kráľ sa na zákla­de jed­no­my­seľ­né­ho návrhu čle­nov DPS po posled­nom zasa­da­ní obrá­til lis­tom pria­mo na minis­tra finan­cií Ladi­sla­va Kame­nic­ké­ho so žia­dos­ťou o pra­cov­né stret­nu­tie k uve­de­né­mu návrhu).

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu aj v roku 2019 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.