V dňoch 7. – 12. októb­ra 2019 sa v  hlav­nom mes­te Toga Lomé kona­la regi­onál­na kon­fe­ren­cia Panaf­ric­ké per­spek­tí­vy poli­tík, kto­ré chrá­nia a pro­pa­gu­jú roz­ma­ni­tosť kul­túr­nych pre­ja­vov, ako súčasť 6. Kon­gre­su IFCCD (Medzi­ná­rod­ná fede­rá­cia koalí­cií pre kul­túr­nu diver­zi­tu).

Účasť bola veľ­mi repre­zen­ta­tív­na, ako hosť sa zúčast­nil aj minis­ter kul­tú­ry Toga.

Vicep­re­zi­dent ECCD Pavol Kráľ sa aktív­ne zapo­jil do dis­ku­sie o zmys­le a pri­ori­tách IFCCD v nasle­du­jú­com obdo­bí, pred­sta­vil prí­tom­ným aj čin­nosť SKKD v posled­ných rokoch.

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu aj v roku 2019 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.