Pavol Kráľ a Mir­ka Bre­zov­ská sa zúčast­ni­li Ple­nár­ne­ho zasa­da­nia IFCCD a podu­ja­tia k 20. výro­čiu zalo­že­nia Kanad­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu. Na zasa­da­ní bol prí­nos slo­ven­ské­ho tímu pre IFCCD opäť hod­no­te­ný veľ­mi pozi­tív­ne ako zásad­ný, SKKD je dlho­do­bo vní­ma­ná ako jed­na z najak­tív­nej­ších, pri­ná­ša­jú­cich nové pod­ne­ty. Počas sláv­nost­né­ho podu­ja­tia k 20. výro­čiu zalo­že­nia Kanad­skej koalí­cie, keď sa na pódiu vys­trie­da­lo veľa ofi­ciál­nych reč­ní­kov, sa na plát­ne v rám­ci pre­zen­tá­cie význam­ných uda­los­tí z uve­de­né­ho obdo­bia 20 rokov obja­vi­la aj foto­gra­fia z prvej tla­čov­ky vede­nia SKKD, kto­rá ohlá­si­la petí­ciu umel­cov pro­ti pri­pra­vo­va­nej podo­be daňo­vo-odvo­do­vej refor­my v roku 2011 (pred­se­da Gré­mia SKKD P.Kráľ pri úvod­nom pre­ja­ve, spo­lu  s ním je v zábe­re J.Švoňavský a M.Brezovská).  Pavol Kráľ opäť čelil úva­he, či by nebol ochot­ný na budú­com Ple­nár­nom zasa­da­ní IFCCD v Afri­ke kan­di­do­vať za pre­zi­den­ta.  Nákla­dy na účasť slo­ven­skej dele­gá­cie nebo­li hra­de­né z gran­tu FPU, ale boli plne hra­de­né Kanad­skou koalí­ci­ou pre kul­túr­nu diver­zi­tu

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2018 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.