S pote­še­ním ozna­mu­je­me, že Fín­ska spo­loč­nosť pre este­ti­ku v Hel­sin­kách ude­li­la IAA Euro­pe cenu za glo­bál­ny este­tic­ký počin roku 2019 za Kam­paň „Odme­na za výsta­vu pre výtvar­ní­kov v Euró­pe: Zaplať­te umel­co­vi hneď teraz!”

Cena bola vyhlá­se­ná na výroč­nom semi­ná­ri spo­loč­nos­ti v uto­rok 10. decem­bra 2019 a sme veľ­mi vďač­ní, že fín­sky dele­gát Tee­mu Mäki sa v mene pre­zi­dent­ky IAA Euro­pe A.K. Kozá­ro­vej zúčast­nil sláv­nost­né­ho cere­mo­niá­lu.

Posla­ním kam­pa­ne je obha­jo­vať spra­vod­li­vú odme­nu za výsta­vu pre všet­kých európ­skych výtvar­ných umel­cov, o kto­rých sa stá­le vše­obec­ne verí, že dostá­va­jú adek­vát­ny prí­jem z pre­da­ja svo­jich diel, čo veľa krát nezod­po­ve­dá rea­li­te. Kam­paň spo­lu s pod­por­nou dis­ku­si­ou na túto tému poskyt­la infor­má­cie a mode­ly odme­ňo­va­nia výstav a inšpi­ro­va­la k vytvo­re­niu usmer­ne­ní pre plat­by pre umel­cov v Euró­pe. V rám­ci dis­ku­sie dele­gá­ti národ­ných výbo­rov IAA Euro­pe pod­pí­sa­li 23. novem­bra 2019 spo­loč­né uzne­se­nie o vyko­ná­va­ní smer­ni­ce EÚ o autor­ských prá­vach 2019 za pri­me­ra­nú odme­nu pre vizu­ál­nych umel­cov v Euró­pe. Nakoľ­ko vizu­ál­ne ume­nie pred­sta­vu­jú jed­no z naj­väč­ších odvet­ví kre­a­tív­ne­ho a kul­túr­ne­ho prie­mys­lu v EÚ, kam­paň je pozo­ru­hod­ným poči­nom v celo­sve­to­vom merad­le.