23.11.2016, Galé­ria UMELKA, Bra­ti­sla­va

Medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia k aktu­ál­nym témam imple­men­tá­cie Doho­vo­ru UNESCO o pod­po­re a ochra­ne diver­zi­ty kul­túr­nych vyjad­re­ní sa kona­la pri prí­le­ži­tos­ti pred­sed­níc­tva Slo­ven­skej repub­li­ky v Rade EÚ a pri prí­le­ži­tos­ti 90. výro­čia naj­star­šej galé­rie na Slo­ven­sku. SVÚ ju v spo­lu­prá­ci s SK UNESCO a Minis­ter­stvom kul­tú­ry pri­pra­vo­va­la vyše roka. Záš­ti­tu pre­vzal pod­pred­se­da vlá­dy a minis­ter zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí Miro­slav Laj­čák. Cie­ľom bolo zvi­di­teľ­niť akti­vi­ty Slo­ven­ska pri imple­men­to­va­ní Doho­vo­ru sme­rom k zahra­ni­čiu i k slo­ven­skej verej­nos­ti, zvi­di­teľ­niť samot­ný Doho­vor a jeho význam pre Slo­ven­sko.

Témy podu­ja­tia

Jed­not­ný trh a digi­ta­li­zá­cia (téma nad­vä­zu­jú­ca na agen­du SK PRES EU, pre­po­je­nie s téma­mi UNESCO ako sú ochra­na pamia­tok a digi­ta­li­zá­cia sta­rých doku­men­tov a ich záchra­na),

Imple­men­tá­cia Doho­vo­ru UNESCO o pod­po­re a ochra­ne diver­zi­ty kul­túr­nych vyjad­re­ní

Pavol Kráľ vystú­pil ako reč­ník v oboch blo­koch, a to pred­sta­ve­ním Galé­rie UMELKA pri prí­le­ži­tos­ti 90. výro­čia jej vzni­ku a s ana­lý­zou Podiel kul­tú­ry a ume­nia na roz­vo­ji spo­loč­nos­ti / Posta­ve­nie umel­ca v spo­loč­nos­ti – porov­na­nie v národ­ných i medzi­ná­rod­ných súvis­los­tiach. Podu­ja­tie mode­ro­va­la člen­ka Gré­mia SKKD Mir­ka Bre­zov­ská. Zare­gis­tro­va­ných bolo cca 80 účast­ní­kov, nechý­ba­li veľ­vys­lan­ci, tajom­ní­ci a pra­cov­ní­ci amba­sád Rakús­ka, Špa­niel­ska, Rumun­ska, Bul­har­ska, Chor­vát­ska, Slo­vin­ska, veľ­vys­lan­ky­ňa – stá­la dele­gát­ka SR pri UNESCO, Gene­rál­na tajom­níč­ka Slo­ven­skej komi­sie UNESCO, zástup­co­via Minis­ter­stva kul­tú­ry a Minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí, Slo­ven­skej národ­nej galé­rie, VŠVU, LITA, Slo­ven­ské­ho cen­tra dizaj­nu, SĽUK, Fon­du na pod­po­ru ume­nia, Hudob­né­ho fon­du a iných orga­ni­zá­cií, ako aj záu­jem­co­via z radov spi­so­va­te­ľov, hudob­ní­kov a výtvar­ní­kov.

Zahra­nič­ným hos­ťom bol člen Výkon­né­ho výbo­ru Cul­tu­re Acti­on Euro­pe Alex Mesz­mer zo Švaj­čiar­ska, kto­rý uvie­dol svoj prís­pe­vok slo­va­mi:

 

„Daj­me kul­tú­ru do cen­tra spo­lo­čen­ských debát a roz­ho­do­va­nia sa“.