Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá a Vero­ni­ka Jelen­čí­ko­vá sa v dňoch 23. — 26. októb­ra 2019 zúčast­ni­li kon­fe­ren­cie Cul­tu­re Acti­on Euro­pe Bey­ond the Obvi­ous: Cul­tu­re Crops v hra­ni­čia­cich mes­tách Kons­tanz / Kre­uz­lin­gen (Nemec­ko / Švaj­čiar­sko)

Osved­če­ný inte­rak­tív­ny for­mát ten­to­krát na tému kul­túr­na prax v non-urbán­nom teri­tó­riu ponú­kol pro­stred­níc­tvom pred­ná­šok a works­ho­pov návod na pre­pá­ja­nie tra­dič­ných zvyk­los­tí a súčas­né­ho ume­nia s foku­som na men­tál­ne zdra­vie, zdie­ľa­nie skú­se­nos­tí a udr­ža­teľ­nosť prí­rod­ných zdro­jov for­mou ume­lec­kej inter­ven­cie na neoča­ká­va­ných mies­tach s vlast­nou iden­ti­tou a pamä­ťou.

V prvej čas­ti tzv. con­fe­ren­ce on the road / wal­king teri­tor­ries (kon­fe­ren­cia na ces­te — pre­chádz­ky úze­mím) mali účast­ní­ci mož­nosť nav­ští­viť kul­túr­ne cen­trá v oboch sused­ských mes­tách a dis­ku­to­vať pria­mo s ich pre­vádz­ko­va­teľ­mi (verej­ná kniž­ni­ca, con­tem­po­ra­ry Kuns­traum, met­ské divad­lo, Are­nen­ber Cast­le Muse­um a Trans­i­to­ry Muse­um Pfynn), zbie­rať dáta o ich fun­go­va­ní a násled­ne ana­ly­zo­vať mož­nos­ti imple­men­tá­cie do vlast­nej kul­túr­nej pra­xe.

Prak­tic­kým výsled­kom networ­kin­gu bolo zapo­je­nie SVÚ do sie­te Artists Cities (Anglic­ko, Dán­sko, Fín­sko, Švéd­sko, Nór­sko) s cie­ľom rede­fi­no­vať rolu tra­dič­ne mode­lo­va­nej sta­vov­skej inšti­tú­cie v digi­tál­nom veku, roz­ší­riť člen­skú základ­ňu naj­mä o mlad­šiu gene­rá­ciu, reštar­to­va­nie spo­lu­prá­ce s výtvar­ník­mi fun­gu­jú­ci­mi izo­lo­va­ne v regi­ó­noch.

Pre budú­ce mož­né finan­co­va­nie kul­túr­nych akti­vít z európ­skych zdro­jov bola nepo­chyb­ne prí­no­som par­ti­ci­pá­cia na works­ho­pe “Ako zís­kať prí­stup k európ­skym gran­tom” vede­nom zástup­ky­ňou Cre­a­ti­ve Euro­pe Desk Nemec­ko.

Nefor­mál­ne fórum Cul­tu­ral ago­ra ponúk­lo mož­nosť nad­via­zať kon­tak­ty so zástup­ca­mi viac než 25 pro­jek­tov fun­gu­jú­cich v non-urbán­nom pro­stre­dí.

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2019 pod­po­ril z verej­ných zdro­jov Fond na pod­po­ru ume­nia.