Vzhľa­dom k aktu­ál­nej celo­sve­to­vej situ­ácii súvi­sia­cej s pan­dé­mi­ou COVID 19 bola väč­ši­na pra­cov­ných stret­nu­tí v zahra­ni­čí pre­su­nu­tá na budú­ci rok ale­bo do onli­ne pries­to­ru.

IAA Euro­pe začí­na jeseň 2020 séri­ou onli­ne debát, kto­rých cie­ľom je zblí­žiť jej čle­nov a pod­po­ro­va­te­ľov a pre­d­is­ku­to­vať, aká môže byť v tom­to čase úlo­ha ume­lec­kých zdru­že­nía a naj­mä ich medzi­ná­rod­ná koope­rá­cia.

Na otvá­ra­com roz­ho­vo­re v sep­tem­bri 2020 budú Fabio Tol­ledi (Talian­ske cen­trum medzi­ná­rod­né­ho diva­del­né­ho inšti­tú­tu — ITI), Mar­ta Mabel Perez (Múze­um ume­nia v Por­to­ri­ku) a Tee­mu Mäki (Fín­ske aso­ciá­cia umel­cov) dis­ku­to­vať o tom, ako sa umel­ci a ume­lec­ké inšti­tú­cie v súčas­nos­ti vyrov­ná­va­jú s krí­zou ale­bo ako sa zota­viť z krí­zy, naprí­klad v Talian­sku, Fín­sku a Por­to­ri­ku.

Ako žijú umel­ci v tých­to kra­ji­nách? Pan­dé­mia COVID 19 nevyt­vo­ri­la feno­mén, že ume­nie je síce do znač­nej mie­ry kon­zu­mo­va­né, ale umel­ci nie sú za svo­ju prá­cu pri­me­ra­ne ohod­no­te­ní, ten­to prob­lém vďa­ka súčas­nej situ­ácii len zosil­nel. Aké opat­re­nia pri­jí­ma­jú vlá­dy na zlep­še­nie posta­ve­nia umel­cov a čo sa môžu jed­not­li­vé kra­ji­ny navzá­jom naučiť?

Ako mož­no pod­po­riť zákla­dy slo­bo­dy pre­ja­vu: mať prá­vo pove­dať to, čo si mys­lí­te, ale mať tiež pros­tried­ky na to, aby ste to sku­toč­ne pove­da­li?

17. sep­tem­ber, 14:00 — 15:30 CET, link na ZOOM čosko­ro!

Podu­ja­tie je súčas­ťou medzi­ná­rod­né­ho hnu­tia UNESCO Resi­liArt