Mana­žér­ka SVÚ Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá sa v dňoch 16.–17.11. zúčast­ni­la na kon­fe­ren­cii orga­ni­zo­va­nej Cul­tu­re Acti­on Euro­pe. Inte­rak­tív­ny for­mát Bey­ond the Obvi­ous mal ten­to krát pod­ti­tul Belo­n­ging and Beco­ming: Cul­tu­re, Heri­ta­ge and our Futu­re (Kul­tú­ra, dedič­stvo a naša budúc­nosť) odka­zu­jú­ci na blí­žia­ci sa rok 2018 usta­no­ve­ný za európ­sky rok kul­túr­ne­ho dedič­stva. Vzhľa­dom na dlho­roč­né kon­tak­ty s člen­mi CAE, kto­rí sú záro­veň naši­mi kole­ga­mi v rám­ci IAA Euro­pe a fak­tu, že v budo­ve UMELKY sa spá­ja minu­losť s budúc­nos­ťou — na jed­nej stra­ne samot­ná exis­ten­cia 90 roč­nej národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky pred­sta­vu­jú­ca cen­né dedič­stvo hmot­né, na stra­ne dru­hej dedič­stvo nehmot­né vo for­me kon­ti­nu­ál­ne­ho prog­ra­mu výstav­ných i nevý­stav­ných pro­jek­tov zame­ra­ných na súčas­né ume­nie, bola účasť pre zástup­cu SVÚ mimo­riad­ne pod­net­ná.

Podu­ja­tie pre­bie­ha­lo v pôso­bi­vých pries­to­roch Palaz­zo del Espo­si­zi­oni v Ríme a počas dvoch dní mali účast­ní­ci mož­nosť absol­vo­vať v rám­ci plat­for­my Cul­tu­ral Ago­ra okrem networ­kin­gu rôz­ne pred­náš­ky, works­ho­py, dis­ku­sie, komen­to­va­né pre­hliad­ky ako aj zážit­ko­vé per­for­man­cie.

Okrem zástup­cov kul­túr­nych orga­ni­zá­cií vystú­pi­li v rám­ci dis­kus­ných pane­lov aj pred­sta­vi­te­lia Európ­skej komi­sie (Michel Mag­nier) a Európ­ske­ho par­la­men­tu (Syl­via Cos­ta). V rám­ci stre­do­európ­ske­ho pro­stre­dia sa poda­ri­lo nad­via­zať kon­takt s pred­sta­vi­teľ­kou Maďar­ské­ho kul­túr­ne­ho inšti­tú­tu so síd­lom v Bru­se­li Zso­fi­ou Vil­le­gas-Vité­zy.