Aktu­ál­ny zoznam inšti­tú­cií, kto­ré akcep­tu­jú pre­kaz IAA náj­de­te tu:

List of ins­ti­tu­ti­ons accep­ting IAA card janu­ary 2020

Vopred ďaku­je­me za Vašu spät­nú väz­bu a skú­se­nos­ti s IAA pre­uka­zom počas Vašich ciest, aj na zákla­de tých­to infor­má­cií bude­me zoznam kaž­do­roč­ne aktu­ali­zo­vať.

Vydá­va­nie a pro­lon­gá­ciu pre­uka­zov IAA / AIAP  a medzi­ná­rod­né akti­vi­ty SVÚ

z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fon­du na pod­po­ru ume­nia