Slo­ven­ská výtvar­ná únia je ako jedi­ná orga­ni­zá­cia na Slo­ven­sku opráv­ne­ná vydá­vať medzi­ná­rod­né pre­uka­zy pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov IAA/AIAP, kto­ré sú plat­né na celom sve­te vo verej­ných a štát­nych galé­riách a umož­ňu­jú jeho drži­te­ľo­vi vstup spra­vid­la zdar­ma (napr. v Parí­ži Louv­re, Musée d´Orsay, Oran­ge­ria atď) ale­bo so zľa­vou (napr. Cen­tre Pompi­dou) – vstup však nie je práv­ne vymá­ha­teľ­ný. V súčas­nos­ti sa roz­bie­ha v mno­hých kra­ji­nách kam­paň za roz­ší­re­nie počtu galé­rii, kto­ré ho akcep­tu­jú.

Pre­ukaz vo for­me PVC kar­ty (veľ­kosť kre­dit­ných pla­tob­ných kariet) môžu zís­kať čle­no­via i nečle­no­via SVÚ, pri­čom pre čle­nov slú­ži aj ako pre­ukaz SVÚ.

Pre vyda­nie pre­uka­zu pro­sím zašli­te žia­dosť s foto­gra­fi­ou v jpg for­má­te do kan­ce­lá­rie SVÚ (office@svu.sk), doba vyda­nia je cca 5 pra­cov­ných dní. Pro­lon­gá­cia pre­uka­zu je mož­ná na počka­nie v kan­ce­lá­rii SVÚ počas úrad­ných hodín.

Aktu­ál­ny zoznam inšti­tú­cií, kto­ré akcep­tu­jú pre­kaz IAA náj­de­te tu:

List of ins­ti­tu­ti­ons accep­ting IAA card janu­ary 2018

Vopred ďaku­je­me za Vašu spät­nú väz­bu a skú­se­nos­ti s IAA pre­uka­zom počas Vašich ciest, aj na zákla­de tých­to infor­má­cií bude­me zoznam kaž­do­roč­ne aktu­ali­zo­vať.

Vydá­va­nie a pro­lon­gá­ciu pre­uka­zov IAA / AIAP  a medzi­ná­rod­né akti­vi­ty SVÚ z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fon­du na pod­po­ru ume­nia.