Budúc­nosť prá­ce v oblas­ti ume­nia, mediál­ne­ho a zábav­né­ho prie­mys­lu
.….….….….….….….….….….….….….….….
Rie­še­nie prob­lé­mov aty­pic­kej prá­ce
The Futu­re of Work in the Arts, Media & Enter­tain­ment Sec­tor
/ Mee­ting the Chal­len­ge of Aty­pi­cal Wor­king
Európ­sky par­la­ment, Bru­sel, Bel­gic­ko, 7. – 9. sep­tem­ber 2016

Pavol Kráľ:

Infor­má­cie z prie­be­hu kon­fe­ren­cie pova­žu­jem za uži­toč­né pre roz­ho­do­va­nie o kon­krét­nych rie­še­niach pre aty­pic­ké
for­my prá­ce na Slo­ven­sku. Dis­ku­sia potvr­di­la, že umel­ci v slo­bod­nom posta­ve­ní sú vzhľa­dom na cha­rak­ter ich
prá­ce vše­obec­ne v hor­šom a zra­ni­teľ­nej­šom posta­ve­ní ako štan­dard­ní pra­cu­jú­ci a mno­hé pozi­tív­ne opat­re­nia
v sociál­nej oblas­ti sa ich netý­ka­jú.

Ana­ly­tic­ký sumár:

Budúc­nosť prá­ce v oblas­ti ume­nia — EP Bru­sel