P. Kráľ sa na pozva­nie Národ­nej komi­sie UNESCO Andor­ry zúčast­nil na dvoj­týž­dňo­vom podu­ja­tí Art Camp Andor­ra, orga­ni­zo­va­né­ho v spo­lu­prá­ci s UNESCO od roku 2008. Zúčast­ni­lo sa 30 vybra­ných umel­cov z 30 kra­jín všet­kých sve­ta­die­lov. V rám­ci večer­né­ho podu­ja­tia pred­sta­vil P.Kráľ akti­vi­ty SVÚ a SKKD na Slo­ven­sku.  Tvor­ba účast­ní­kov bude pre­zen­to­va­ná na výsta­vách vo via­ce­rých kra­ji­nách: v sep­tem­bri 2018 sa už kona­la výbe­ro­vá výsta­va v Lisa­bo­ne (Por­tu­gal­sko), nasle­do­vať má výsta­va v síd­le UNESO v Parí­ži a v síd­le OSN v New Yor­ku. Súčas­ťou bolo aj pri­ja­tie naj­vyš­ším pred­sta­vi­te­ľom Andor­ry. Nákla­dy hra­dil orga­ni­zá­tor – NC Andor­ra, na dopra­vu pris­pe­la SK UNESCO a na nákla­dy účast­ní­kov z roz­vo­jo­vých kra­jín dob­ro­voľ­ne pris­pel P.Kráľ.

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie v roku 2018 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.