Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

dovo­ľu­jem si Vás pozvať na

Pred­náš­ku exper­ta UNESCO Char­le­sa Val­le­ran­da na Slo­ven­sku,

kto­rá sa usku­toč­ní dňa 9.10. 2017 (pon­de­lok) od 14:30 do 16:30 sa v pries­to­roch Kan­ce­lá­rie veľ­vys­la­nec­tva Kana­dy v Bra­ti­sla­ve, Carl­ton Savoy, Mos­to­vá 2, 7. poscho­die

Orga­ni­zá­to­rom je Veľ­vys­la­nec­tvo Kana­dy, Minis­ter­stvo kul­tú­ry, Slo­ven­ská komi­sia UNESCO, Slo­ven­ská výtvar­ná únia a Slo­ven­ská koalí­cia pre kul­túr­nu diver­zi­tu.

Účasť je limi­to­va­ná na počet 30 prí­tom­ných, pre­to účasť tre­ba dopre­du potvr­diť na mail unesco@mzv.sk

Char­les Val­le­rand je odbor­ní­kom UNESCO pre Doho­vor o ochra­ne a pod­po­re roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov z roku 2005. Vedie semi­ná­re na budo­va­nie kapa­cít pre vlád­nych úrad­ní­kov a občian­sku spo­loč­nosť v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Je redak­to­rom bul­le­ti­nu “Kul­tú­ry v digi­tál­nej ére”, kto­rý sa zaobe­rá aktu­ál­ny­mi poli­tic­ký­mi otáz­ka­mi v oblas­ti ume­lec­ké­ho a kul­túr­ne­ho sek­to­ru v Kana­de a na medzi­ná­rod­nej scé­ne. Od roku 2010 do roku 2016 bol výkon­ným ria­di­te­ľom kanad­skej koalí­cie pre kul­túr­nu roz­ma­ni­tosť a gene­rál­nym tajom­ní­kom Medzi­ná­rod­nej fede­rá­cie koalí­cií pre kul­túr­nu roz­ma­ni­tosť (IFCCD). S člen­mi vo viac ako 40 kra­ji­nách zohrá­va IFCCD vedú­cu úlo­hu pri pre­sa­dzo­va­ní uzna­nia špe­ci­fic­kej pova­hy kul­túr­nych tova­rov a slu­žieb v kon­tex­te libe­ra­li­zá­cie glo­bál­ne­ho obcho­du a par­ti­ci­pa­tív­ne­ho ria­de­nia pri tvor­be poli­tík pod­po­ru­jú­cich roz­ma­ni­tosť kul­túr­nych pre­ja­vov. IFCCD je uzná­va­ná ako ofi­ciál­ny par­tner UNESCO so sta­tu­som kon­zul­tan­tov. Bol aktív­nym čle­nom medzi­ná­rod­nej kam­pa­ne “Kul­tú­ra ako cieľ v agen­de roz­vo­ja po roku 2015”.

PDF pre­zen­tá­ciu náj­de­te tu:

Imple­men­ta­ti­on of the UNESCO con­ven­ti­on on a nati­onal level