Medzi­ná­rod­né sym­pó­zium o kul­túr­nej a ume­lec­kej spo­lu­prá­ci sa usku­toč­ni­lo v dňoch 10. — 14. októb­ra v mes­te Dun­hu­ang, nachá­dza­jú­com sa na seve­re Číny, medzi púš­ťa­mi Takla­ma­kan a Gobi, za účas­ti oko­lo 150 účast­ní­kov z mno­hých kra­jín (ved­ci, pro­fe­so­ri, deka­ni, vedú­ci kate­dier, pred­sta­vi­te­lia uni­ver­zít, ume­lec­kých aka­dé­mií, minis­ter­stva kul­tú­ry a inšti­tú­cii z Číny, ale i Stan­ford Uni­ver­si­ty,  India­na Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Cen­tral Flo­ri­da  –  USA, Mala­y­sia, Myan­mar, Kore­an Aca­de­my of Scien­ce, Dong­guk Uni­ver­si­ty Korea, Bul­ga­ria, Poland, Nati­onal Uni­ver­si­ty of Sin­ga­po­re, Uni­ver­si­ty Thai­land,  Uni­ver­si­ty of Gro­nin­gen, Nether­lands, Uzbe­kis­tan Sta­te Con­ser­va­to­ry, Viet­nam, Uni­ver­si­ty of Hong­kong, Tai­wan Uni­ver­si­ty).

V hlav­nej čas­ti vystú­pil s pre­ja­vom pred­se­da SVÚ Pavol Kráľ, reak­cie prí­tom­ných boli veľ­mi pozi­tív­ne. V nasle­du­jú­cej čas­ti účast­ní­ci pokra­čo­va­li v dis­ku­siách v pra­cov­ných sku­pi­nách.